ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัตติกา  กิตติประสาร

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)
• ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
• Ph.D., University of Melbourne, AUS (2560)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี  ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 แนวคิดและความหมายของธรรมชาติของคนไทย  
2566 ผลกระทบทางสายตาและการยอมรับคุณลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิทัศน์ธรรมชาติ: กรณีศึกษา อุทยานศรีลานนนา จังหวัดเชียงใหม่" Landscape Architecture Journal, 5(1), 25–41. download
2566 คุณลักษณะทางกายภาพของรูปแบบการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิทัศน์ธรรมชาติ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นขอตีพิมพ์ในวารสาร Landscape Architecture Journal, 5 (2023)  download
2565 แนวคิดและความหมายของธรรมชาติของคนไทย  
2565 คุณลักษณะของภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์ไทยร่วมสมัย: คุณลักษณะทางกายภาพและทางนามธรรม download
2565 An investigation and application of Thai sacred landscape transformation patterns download
2564 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2563 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2563 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2563 องค์ประกอบและเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทยในบริบทร่วมสมัย: กรณีศึกษาชุมชนปากพะยูน จังหวัดพัทลุง. download
2562 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2562 การจัดทำโซนนิ่งด้วยช่วงชั้นโอกาสทางนันทนาการและการใช้ขีดความสามารถในการรองรับได้เพื่อการวางแผนและจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้าน  
2562 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีช่วงชั้นโอกาสนันทนาการและการประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้: กรณีศึกษาเกาะกูด download
2562 โครงการศึกษาแผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2561 Transformation of Thai Ceremonial Sacred Landscape from the Past to the Present: Religious and Royal Significance to Socio-Political Realm download
2561 แนวทางในการฟื้นฟูเคหะชุมชนเก่า: กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามอินทรา download
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี  
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะกูด จังหวัดตราด  
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะหมาก จังหวัดตราด  
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะช้าง จังหวัดตราด  
2560 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี  
2560 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด และเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  
2560 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเมืองรามอินทรา  
2560 ความแตกต่างของการให้ความหมายและแนวคิดที่มีต่อธรรมชาติของคนไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองและชนบท: กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดเพชรบุรี download
2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ดุสิต : ศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์  
2557 โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)  
2557 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางกายภาพและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ดุสิต  
2556 Urban Morphology of Phetchaburi City.