ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536)
• M.L.A. (Landscape Architecture), University of Pennsylvania, USA (2540)
• Ph.D. (Urban & Regional Science), Texas A&M University, USA (2549)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 สภาวะความน่าสบายในพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะของผู้ใช้งานสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร  
2565 การประเมินความยั่งยืนทางด้านการวางผังของย่านมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.  
2565 Research Center for Excellence Landscape Design download
2563 โครงการ Master Plan for New Lampang Terminal  
2563 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2563 การใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชนบริเวณใต้ทางยกระดับ  
2563 แนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและจัดการการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
2563 ความสัมพันธ์ของการใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชนบริเวณโดยรอบ  
2562 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙  
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2561 แนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปีเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  
2561 LEED-ND และการออกแบบย่านชุมชนเพื่อความยั่งยืน  
2561 การออกแบบสวนสัตว์เพื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมทัศนคติต่อคุณค่าของสิ่งมีชีวิต download
2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ดุสิต : ศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์  
2560 เรือนพระกรรมสักขี - เรือนพระสุรภี : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
2560 แผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2560 การศึกษาบทบาทพุทธมณฑลในบริบทของชุมชน ต่อการวางผังและแผนพัฒนาพื้นที่ download
2560 การใช้งานและทัศนคติที่มีต่อสวนชชุมชน กรณีศึกษาสวนชุมชนการเคหะ ในเขตชานเมือง กรุงเทพมหานคร  
2560 แผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2560 โครงการจััดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อำเภอเมืองเพรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2560 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเมืองรามอินทรา  
2559 โครงการออกแบบปรัับปรุงภูมิทัศน์สักขีและเรือนสุรภี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
2559 โครงการศึึกษาอาคารประหยัดพลังงานหรืออาคารเขียวสำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
2559 โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์  
2559 คู่มือแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์  
2559 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์  
2558 องค์ประกอบในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน download
2558 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
2558 ศูนย์ศึกษาเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน  
2557 โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)  
2556 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางกายภาพและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ดุสิต  
2556 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร