รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2524)
• M.L.A. (Landscape Architecture), Texas A&M University, USA (2531)
• M.Arch. & U.D. (Architecture & Urban Design), Washington University, USA (2532)
• D.E.D. (Environmental Design), Texas A&M University, USA (2536)
• Dip. (Urban Management and Human Resource Development), Institute for Housing and Urban Development Studies, NL (2541)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาถ้ำอุไรทอง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
2566 การวางแผนและส่งเริมการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างรอการพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี  
2566 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
2566 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม: กรณีศึกษาขุมชนโดยรอบบึงผลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
2565 การประเมินความพึงพอใจการใช้พื้นที่บริการนักท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
2565 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ภายนอกอาคารของผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2565 พื้นที่โล่งว่างในเขตเมืองเก่านครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่อง  
2563 โครงการ Master Plan for New Lampang Terminal  
2563 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2563 พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2563 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพและ สภาพแวดล้อมบริเวณย่านตลาดพลูกรุงเทพมหานคร  
2562 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลำปาง  
2562 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙  
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2652 การเลือกที่ตั้งโครงการ  
2562 กระบวนการวางผังพื้นที่โครงการ  
2562 ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่โครงการ  
2561 ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ย่านมรดกโลกหลวงพระบาง สปป.ลาว  
2561 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานอาคาร:กรณีศึกษา อาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา, จังหวัดนครปฐม  
2561 แนวคิดการวางผังเมืองพัทยาเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬา  
2561 การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนแออัด หลังวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  
2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ดุสิต: ศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์  
2560 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช download
2559 โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์  
2559 ผลกระทบจากการก่อสร้างถนนต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ download
2559 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจพื้นที่การใช้งานและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน: กรณีศึกษาอาคารสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดนิทัศน์เฟอร์นิเจอร์ download
2559 การใช้พื้นที่ภายในมัสยิดเพื่อประกอบศาสนกิจ: กรณีศึกษา มัสยิดท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี download
2558 ระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: สถานีรรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุช download
2557 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางกายภาพและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ดุสิต  
2557 โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)  
2557 แนวโน้มการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย download
2557 การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา: ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทุบรี download
2556 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร