ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริเดช  วังกรานต์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 พุทธปรางค์สมัยอยุธยาผ่านมุมมองรูปทรงและสัดส่วนสัมพันธ์  
2565 บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี ค.ศ. 1683-1688: การศึกษารูปแบบสันนิษฐาน  
2564 ซุ้มประตูวัดโปรดเกศเชษฐาราม  
2563 การเปลี่ยนรูปและความหมายของภูเขาจําลองวัดราชคฤห์ธนบุรี download
2562 คิดอย่างไทยในไอโซ: หนังสือที่ระลึกเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ของ รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล  
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2561 120 ปี ถนนราชดำเนิน บันทึกสังคมไทย  
2561 บ้านวิชาเยนทร์ ค.ศ. 1683-1688  
2558 การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 download
2558 สถาปัตยกรรมวัดพระแก้วเมืองกำแพงเพชร เล่ม 1  
2558 สถาปัตยกรรมวัดพระแก้วเมืองกำแพงเพชร เล่ม 2  
2558 บทบาทสถาปัตยกรรมประดิษฐานพระพุทธรูปนอนสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา download
2556 การศึกษาคติสัญลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระคันธารราษฎร์และพระมณฑปยอดปรางค์ A Study of Concept and Symbolism in the architectural design of Ho Phra Khanthararat & Phra Mondop Yod Prang