ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล  ยาศรี

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 Decoding the layout and architecture of the Buddhist temples in Battambang, Cambodia  
2564 โครงการเมรุชั่วคราว พระธรรมธีรราชมหามุนี download
2564 ปรับปรุงอาคารอนุรักษ์หอศิลป์(เพิ่มเติม)โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ download
2561 Ayutthaya and Burma download
2560 บ้้านเลขที่ 1 ด่านซ้าย: โครงการพิพิธภัณฑ์ บ้านนายวินัย ทรงสิทธิ์พาณิชย์  
2560 ศาลาปฏิบัติธรรม  
2559 ความสัมพันธ์ระหว่างสยาม-กัมพูชาในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19: ภาพสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมระอุโบสถวัดดำเรยซอ เมืองพระตะบอง download
2558 การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม download
2558 พระมหาธาตุเจดีย์ หลวงตาแดงอ่อน: วัดกัลยาณธัมโม