ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยกร  วชิระเธียรชัย

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)
• พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555)
• ปร.ด. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2566)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 Spire-roof Wihan download
2565 Dhamma Chedi Museum Drawing in Actual Size download
2565 หลักคิดและกระบวนการขยายแบบมาตราส่วน 1:1 หรือ การขยายแบบเท่าจริงในงานสถาปัตยกรรมไทย กรณีศึกษาพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี download
2564 นิทรรศการออนไลน์ : "พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท: ความเป็นลูกผสมที่มากกว่ารูปแบบ" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) download
2564 คันธกุฎี  
2564 ร้านอาหารศกุนตลา  
2563 เทวาลัยพระตรีมูรติ Trimurti Shrine download
2563 "เส้นทรง" และ "เส้นรัศมี" ในงานเครื่องยอดพระเมรุมาศและพระเมรุ ผลงานออกแบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (พ.ศ.2447และช่วง พ.ศ.2463-2473) download
2562 คิดอย่างไทยในไอโซ: หนังสือที่ระลึกเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ของ รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล  
2561 สูจิบัตรนิทรรศการ การซ่อมแปลงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2469-2479  
2561 ปราสาทนครหลวง อยุธยา  
2560 เจดีย์ศรีไตรภูมิ ซุ้มโขง และกำแพงแก้ว  
2559 แนวทางการศึกษาซากมรดกทางสถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบโครงการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดมหาธาตุสุโขทัย และวัดมหาธาตุเชลียง  
2558 สถาปัตยกรรมเครื่องยอด ทรงจอมแห ว่าด้วยหลักวิชาเส้น รูป และความรู้สึก: กรณีศึกษา ยอดบุษบก-มณฑป download
2557 พัฒนาการของผังบริเวณวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการสำรวจภาคสนาม download