ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
• ปร.ด. (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา (2556)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 ถอดบทเรียนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย : ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมระหว่างปี พ.ศ.2545- 2565 ของ ผศ.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์  
2567 ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านช้าง : หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-สะหวันนะเขต-จำปาสัก และภาคอีสาน  
2567 ถอดรหัสการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย : กรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธานีและโรงแรมไทยยุคแรก  
2567 การออกแบบพระระเบียง-ระเบียงคดของวัดในกรุงเทพฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน  
2566 วิหารสำนักสงฆ์ลั้วะ  
2566 อุโบสถวัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม  
2565 โครงการออกแบบเจดีย์วัดจันทร์ พระนครศรีอยุธยา  
2565 โครงการออกแบบมหาเจดีย์วัดแสงธรรมสุทธาราม  
2564 โครงการปรับปรุงหอสวดมนต์วัดน้อยใน  
2564 โครงการมณฑปพระพุทธบาทจำลอง วัดสระจระเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  
2564 โครงการเมรุชั่วคราว พระธรรมธีรราชมหามุนี  
2563 โครงการบูรณะโบสถ์ไม้เก่า : วัดสระจระเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  
2563 โครงการบูรณะเรือนไม้เก่ากำแพงเพชร  
2562 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙  
2562 สุญญตาวิหาร download
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2560 "Sermon Hall" Wat Santiniwas : in Sweden  
2559 แบบพระอุโบสถมาตรฐานกับการเปลี่ยนแปลงแบบ“ถอนราก”ของสิมในหัวเมืองภาคอีสาน  
2558 ศาลาไทยในต่างแดน (สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน): บทบาท สถานะ และสัญญะทางวัฒนธรรม download
2557 โบสถ์-วิหารแบบล้านช้าง ภาคสรุป: รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ พัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลง/ Ubosoth-Vihara of Lan Chang Architecture: Styles, Characteristics, Developments and Transformations download