อาจารย์ศรินยา  โทณสุกุมาร

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 โครงการบ้านพักอาศัย BAAN 101  
2558 ผลสรุปบางประการจากการศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย download
2558 บ้าน_โทณสุกุมาร : Tonasukumarn House