ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  สรรพศิริ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ., มหาวิทยาลัยรังสิต (2542)
• ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
• พธ.ด. (พุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2560)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2559 สิ่งที่ชาวพุทธ เรียกว่า พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม