ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประติมา  นิ่มเสมอ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
• M.A. (International Studies in Vernacular Architecture), Oxford Brookes University, UK (2546)
• Ph.D. (Architecture, Sustainability in the Built Environment), Oxford Brookes University, UK (2554)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 การออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ  
2564 ธรรมสังเวชสถาน ฌาปนสถาน ณ สถานธรรมศึกษา ป่านาโสกฮัง.  
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2561 ที่พักอาศัยและพื้นที่ค้าขายอย่างไทยในกรุงเทพมหานคร (Thai Style Residential And Commercial Building In Bangkok) download
2559 สถาปัตยกรรมไทยในจิตรกรรมสมัยอยุธยา: การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมจากสมุดภาพไตรภูมิ (จำนวน 276 หน้า) download
2015 Assessing the adaptation capacity or riparian vernacular houses in the face of climate change: Can local wisdom be used to improve flood resilience in Ayutthaya, Thailand?  
2558 บ้านพักอาศัยพื้นถิ่นในชุมชนริมน้ำภาคกลางของประเทศไทยกับความสามารถในการรับมือกับน้ำท่วมในปัจจุบัน download
2557 โครงการบ้านพักอาศัยพื้นถิ่นกับความสามารถในการรับมือต่อความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  
2013 Development of Traditional House Forms in Riparian Communities in Thailand  
2013 Continuity and Change of Thai Vernacular Building Tradition in Thailand  
2555 การต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรือนพื้นถิ่นชายน้ำในลุ่มน้ำภาคกลาง  
2008 Connection not constraint: the re-emergence of traditional vernacular housing in rural riparian settlements of the Chao Phraya Delta, Thailand  
2549 ประเวศ ลิมปรังษี พุทธศิลป์สถาปนิก