ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  ประกิตนนทการ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
• ปร.ด. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2561)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 วัตถุศิวิไลซ์: 50 ศิลปะไทยสมัยใหม่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทศวรรษ 2390-2470  
2566 การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม  
2566 งานศิลปะกับสังคม 2: ลุมพินีสถาน วัฒนธรรมบันเทิงยุคสงครามเย็น  
2565 A New Perspective on Architectural Hybridity in Modern Bangkok download
2565 Revitalizing Bangkok: ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ  
2565 งานศิลปะกับสังคม: ภุมรินทร์ราชปักษี  
2564
เมืองหลวงใหม่จอมพล ป. พิบูลสงคราม: ข้อสังเกตบางบางประการ
 
2564 ร้านอาหารศกุนตลา  
2564 ซุ้มประตูวัดโปรดเกศเชษฐาราม  
2564 Review of Southeast Asia's Modern Architecture: Questions of Translation, Epistemology and Power  
2564 Integration of Contemporary Thainess in Architecture from ASA Journal  
2563 ๊Ultra-Thai Architecture after the 2006 coup d'etat  
2563 ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร: สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์  
2562 พระอุโบสถวัดโพธิ์  
2562 The origins of Sukhothai art as the Thai golden age: the relocation of Buddha images, early Rattanakosin literatue and nationalism download
2561 งานเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะยุคต้นสงครามเย็น: สำนักศิลปากรกับแนวคิดชาตินิยมสายกลาง/Early Cold War Art Historical Writings: Silpakorn School of Art History and the Idea of Moderate Nationalism  
2560 รัตนโกสินทร์ที่ไม่เคยเห็น: ข้อมูลใหม่จากแผนที่และจิตรกรรมฝาผนัง  
2560 งานเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะยุคแรกกับการก่อร่างสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม/Early Art Historical Writings and the Rise of Siamese's Absolute Monarchy download
2560 กำเนิดสถาปนิกสยาม: ตัวตน บทบาทและอำนาจในสังคมสมัยใหม่  
2559 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กำเนิดสถาปนิกสยาม:
บทบาทและอำนาจในสังคมสมัยใหม่ พ.ศ. 2459-2508
 
2559 สถาปนิก ความรู้ โรงเรียนสถาปัตยกรรม download
2558 การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1  
2558 สถาปัตยกรรมไทย หลังรัฐประหาร 19 กันยา 49  
2557 ประวัติศาสตร์ศิลปะสกุลดำรง - เซเดส์: ข้อสังเกตุเบื้องต้น  
2557 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “มัลลิกา”  
2557 Symbolism in the Design of Wat Phra Chetuphon Wimonmangkhalaram (Wat Pho)  
2556 ศิลปะ-สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1: แนวคิด คติ สัญลักษณ์ และความหมายทางสังคมยุคต้นรัตนโกสินทร์  
2556 คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม  
2556 Rattanakosin Charter: The Thai Cultural Charter for Conservation