ศาสตราจารย์ สมคิด  จิระทัศนกุล

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525)
• ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)
• M.A. (Historic Preservation), The Catholic University of America, USA (1997)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 บ้านพูนศุข  
2563 เทวาลัยพระตรีมูรติ Trimurti Shrine download
2563 "เส้นทรง" และ "เส้นรัศมี" ในงานเครื่องยอดพระเมรุมาศและพระเมรุ ผลงานออกแบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (พ.ศ.2447และช่วง พ.ศ.2463-2473) download
2563 งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดย สมคิด จิระทัศนกุล. แปล, พินัย สิริเกียรติกุล. download
2562 คิดอย่างไทยในไอโซ: หนังสือที่ระลึกเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ของ รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล  
2559 อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1: กระบวนการออกแบบ  
2559 อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2: องค์ประกอบส่วนฐาน.  
2559 อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3: องค์ประกอบส่วนตัวเรือน  
2559 อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4: องค์ประกอบส่วนหลังคา.  
2559 เรือนไทยริมคลอง  
2558 มหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรม  
2556 งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เล่ม 1 (A Study of Thai Architecture by H. R.H. Prince Naritsara Nuwattiwong Volume 1)  
2556 งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เล่ม 2 (A Study of Thai Architecture by H. R.H. Prince Naritsara Nuwattiwong Volume 2)