ศาสตราจารย์ สมชาติ  จึงสิริอารักษ์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• Cert. (Wood Conservation) Trondheim, Norway (1988)
• M.A. (Conservation Studies) University of York, UK (1983)
• สถ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2563 สถาปัตยกรรมศิวิไลซ์แห่งชาติ: เส้นทางโหยหาของญี่ปุ่นและสยามช่วงกลางศตวรรษที่19ถึงกลางศตวรรษที่20  
2563 Conservation of Bangkok City Pillar and Tabkwan, Thailand  
2562 การศึึกษาการใช้สัญลักษณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในการออกแบบอาคารรัฐสภา  
2562 Western Influence on Architecture in Siam during the Period of Rama V & VI.  
2562 สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 6  
2560 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเมืองลพบุรี download
2560 การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของสถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ในญี่ปุ่นและสยามจากกลางศตวรรษที่ 19 ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  
2558 ประวัติ แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการในการอนุรักษ์โบราณสถาน  
2556 ความล้มเหลวของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ [งานแปล]