รองศาสตราจารย์ ฤทัย  ใจจงรัก

 

re 06 apiradee 3

 

• ศ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2504)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2562 สุญญตาวิหาร download
2558 ผลสรุปบางประการจากการศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย