อาจารย์ภูมิ  บูรณะ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)