ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  มงคลสวัสดิ์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2545)
• M.Sc. (Facility and Environment Management), University College London, UK (2550)
• Ph.D. (Facility and Environment Management), University College London, UK (2556)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป download
2567 คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก download
2567 คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง download
2566 แนวทางการจัดการความขัดแย้งในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมพักอาศัยขนาดใหญ่พิเศษ download
2565 การจัดการงานบำรุงรักษาอาคารอพาร์ตเม้นท์ผู้มีรายได้น้อย  
2565 การประเมินศักยภาพแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพื่อการเสนอขยายขอบเขตเมืองเก่าเพชรบุรี  
2565 การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรีตามแนวทางขององค์การยูเนสโกว่าด้วยภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์  
2564 คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป download
2564 คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก download
2564 คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง download
2564 คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีประกวดแบบ download
2562 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาเบื้องต้นการกำหนดขอบเขตงาน (Terms of reference: TOR) ในการจ้างงานออกแบบของภาครัฐ  
2562 การบริหารงานก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล download
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี  
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะกูด จังหวัดตราด  
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะหมาก จังหวัดตราด  
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะช้าง จังหวัดตราด  
2560 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะสบายของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน download
2560 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้าง download
2559 โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะสบายของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน. (จำนวน 144 หน้า)  
2557 A comparison of perceived learning performance of Thai university students in fan-assisted naturally ventilated and air-conditioned classrooms download
2556 โครงการศูนย์ให้บริการและส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (SME) เชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
2556 โครงการสำรวจบ้านผู้ประสบภัยในประเทศไทย