อาจารย์ ดร.พบสุข  ทัดทอง

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
• ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2563)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 โครงการปรับปรุงหอสวดมนต์วัดน้อยใน  
2563 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย  
2562 พื้นที่เปลี่ยนถ่ายในวิถีไทย download
2561 การแสดงออกของพื้นที่สาธารณะหน้าตึกแถว: กรณีศึกษาย่านแพร่งภูธร (Representative of in-between space upfront row houses: case study Phraeng Phuthon) download
2558 Creative Reuse of Western Style Buildings Constructed between 1851 and 1925 in Bangkok for Museum Uses: Design Interpretation and Procedure download
2558 การประเมินอาคารแบบตะวันตกระหว่างพ.ศ. 2394 ถึง พ.ศ. 2468 ที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อ ประโยชน์ใช้สอยทางวัฒนธรรม (The Evaluation of Western Style Buildings Constructed between 1851 and 1925 after Rehabilitation to Cultural Use)