ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินัย  สิริเกียรติกุล

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
• M.Phil. (Architectural History), University College London (2550)
• Ph.D. (Architectural History and Theory), University College London (2555)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 “Contracting” download
2567 “Constructing History of Thai modern architecture: A Sketch”  
2567 เอกสารประกอบคำสอน รายวิชา 262202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยอียิปต์ถึงบารอค และ262214 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยนีโอคลาสสิคถึงสมัยใหม่  
2567 VITA ACTIVA การรื้อฟื้น ‘มนุษย์สภาวะ’ ของฮันนาห์ อาเรนท์ โดยพิศาล มุขดารัศมี กับนัยประหวัดถึงสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะ และเมือง (เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567) download
2566 "The Bangkok School for the Blind by Dr. Sumet Jumsai na Ayutthaya" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566) download
2566 "Heritage in Danger: The Robot Bank building in Bangkok, Thailand" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566) download
2565 “Constructing History of Thai modern architecture: A Sketch” in Appreciating Asian Modern: mASEANa Project 2015-2022  
2565 กำเนิดรับเหมาก่อสร้างในสยาม (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565) download
2565 บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี ค.ศ. 1683-1688: การศึกษารูปแบบสันนิษฐาน
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565)
download
2565 ตามรอย “ พระฝรั่ง ” บาทหลวงที่แต่งตัวเป็นพระ ชวนคนนับถือคริสต์ยุคอยุธยา (เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565) download
2565 บ้านวิชาเยนทร์ ก่อนวาระสุดท้ายของฟอลคอน  
2565 แสงและคอนกรีตที่ตึกกลม download
2565 "พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท: ความเป็นลูกผสมที่มากกว่ารูปแบบ" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565) ISBN: 978-616-7384-43-6
2565 Early general contracting in Siam, 1870-1910 download
2564 นิทรรศการออนไลน์ : "พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท: ความเป็นลูกผสมที่มากกว่ารูปแบบ" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) download
2564 Practice as ‘Theory’: Amorn Srivongse’s Labour-Intensive Precast Construction (ISSN: 2425-0147; PRINT ISSN: 2424-9947 (Launched on MUSE, 2021-12-02) download
2564 Padagogical Architecture: Three Faculties of Engineers by Amorn Srivongse. (เผยแพร่เมื่อ 29 สิงหาคม 2564) ISBN: 987-4-904700-70-9
2563 สร้างกรุงเทพใหม่: การปรับปรุงถนนราชดำเนินกลาง พ.ศ. 2482-2484 download
2563 เปิดคลังเอกสาร อมร ศรีวงศ์ (เผยแพร่วันที่ 10 มิถุนายน 2563) download
2563 งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดย สมคิด จิระทัศนกุล. แปล, พินัย สิริเกียรติกุล. download
2563 Precast construction and the megastructure by Amorn Srivongse  
2563 จาก นอทเทรอะดามแห่งปารีส ถึง พระที่นั่งจักรี download
2562 การ "ซ่อมแปลง" พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พ.ศ. 2469-2475 download
2562 The Reconstruction of Chakri Maha Prasat Throne Hall's spires, 1926-1932 download
2562 นอทเทรอะดามแห่งปารีส: ยอดแหลมที่เพิ่งพังลงของวิโอเลต์-เลอ-ดุก กับ
เหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องสร้างกลับให้เหมือนเดิม
download
2562 ล้านนา: "การซ่อมแปลงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2469-2479" download
2561 ว่าด้วย "วัสดุ" : แนวคิดทางสถาปัตยกรรมแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 download
2561 สูจิบัตรนิทรรศการ การซ่อมแปลงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2469-2479 download
2561 Sainoi Municipality Building (SMB)  
2561 Onsite Precast Concrete: A Critical Approach to Concrete at the Faculty of Engineering, Prince of Songkha University, Thailand / Doi: https://doi.org/10.1201/9780429446719 download
2561 Vernacular Actions: Onsite precast concrete at the Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Thailand  
2561 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่ download
2560 More than a Medium: Construction of Faculty of Engineering, Prince of Songkla University  
2560 Urban Renewal on Rachadamnoen Boulevard and its Architect, 1939-1941. download
2560 Pioneers of modern ASEAN architecture download
2559 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย: โฆษณาการความสำเร็จของคณะราษฎร  
2559 SMB  
2558 อาคารเทศบาลไทรน้อย  
2555 More than the Usual Amount of Study  
2553 ณ ที่นี้ไม่มี “ความเสื่อม”: ถนนราชดำเนิน พ.ศ. 2484-2488’ หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย