ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ เปรมใจ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
• Ambiances Architecturales et Urbaines, สาขาบรรยากาศในงานสถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง, CRESSON,Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble, France (2545)
• Urbanisme mention Architecture, (Doctorat) สาขาผังเมือง-เอกสถาปัตยกรรม
Université Pierre Mendès-France (Grenoble 2) Cresson, Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble, France (2549)

 

ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
2566 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
2566 อาคาร SPANN Football Club  
2566 อาคารเรียนและปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
2566 เลอ กอร์บูซิเย จิตวิญญาณแห่งเมดิเตอร์เรเนียน : แนวคิด มิตรภาพ และสถาปัตยกรรม  
2564 รูปธรรมของแนวคิดกับการก่อรูปของสถาปัตยกรรม  
2564 รูปธรรมของแนวคิดกับการก่อรูปของสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา งานอาคารชุดพักอาศัยรวมขนาดใหญ่ เมือง Firminy ของ Le Corbusier  
2562 สู่แก่นแท้ของสถาปัตยกรรม (Vers une Architecture)  
2560 เคลื่อนไหวเพื่อเข้าใจพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม download
2560 ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน  
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง  
2560 Camillo Sitte and Otto Wagner: Contrasting Theoretical Positions towards Modern Cities. download
2560 From the 20th Century Architectural Schools of Thought to the Teaching of Architecture in Thailand. download
2560 โครงการออกแบบอาคาร 72 ปี วนศาสตร์