รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• อ.บ. (ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
• M.A. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, Thailand (2547)
• Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, Thailand (2552)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 The dynamics of Dai Lue vernacular houses: a comparative study of house forms and spatial organization in Xishuangbanna, Yunnan, China and mainland Southeast Asia  
2566 โครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมรายประเภท ในพื้นที่ภาคกลาง (ตอนบน-ตอนกลาง)  
2566 Reinterpreting Cultural Landscape Significance Of Orchards In The Lower Central Of Thailand : Case Study Of Wood Carving Wall At Wat Kut Bangkem  
2566 The "Spirit" Of Heritage: Water Polytheism, Its Cultural Expressions And Values In The Upper Pearl River Basin: With Greater Nanning As A Case Study  
2566 Authenticity in Contemporary Culture: Insights from Gaozhuang, China  
2566 Vernacular Contribution to dutch east indies heritage architecture in Indonesia: the case of Jaarbeurs building download
2565 Living Better Samutsongkhram: Driving the Local Economy based on its Cultural Ecology and Communities Way of Living  
2565 Decoding the layout and architecture of the Buddhist temples in Battambang, Cambodia  
2565 “Na” Culture: Geographical Boundary and Heritage Typologies  
2565 Can cultural reconstruction be a way to conserve cultural heritage? : A case study of Gaozhuang Xishuangjing, Jinghong city, Yunnan Province, China  
2565 การประเมินศักยภาพแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพื่อการเสนอขยายขอบเขตเมืองเก่าเพชรบุรี  
2565 การศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก (รับทุน ต.ค. 2565)  
2565 Shophouse façade designs in the port towns of the Andaman Sea and Malay Peninsula download
2564 บทสังเคราะห์ว่าด้วยพัฒนาการรูปแบบสถาปัตยกรรมห้องแถวเมืองท่า ชายฝั่งทะเลอันดามัน และคาบสมุทรมลายูฟากตะวันตก  
2564 (จัดพิมพ์เดือนธันวาคม) เมืองจอร์จทาวน์ เกาะปีนัง: จากเมืองท่าประวัติศาสตร์สู่เมืองมรดกโลก  
2564 สมุทรสงครามอยู่ดี: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนิเวศวัฒนธรรมแลวิถีชีวิตชุมชน  
2564 การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรีตามแนวทางขององค์การยูเนสโกว่าด้วยภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์  
2564 โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  
2564 (จัดพิมพ์เดือนกันยายน) ปริทัศน์แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์: เพื่อการขับเคลื่อนแผนไปสู่การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2564 (จัดพิมพ์เดือนกันยายน) เมืองเก่าอุทัยธานี: ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ และมรดกทางสถาปัตยกรรม  
2564 Rajakudakan Wat Chotikaram: From Ruins to The Reconstruction of The Grand Stupa, Wat Chedi Luang, Chiang Ma download
2564 องค์ประกอบของเมืองเก่า และการประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี  
2564 องค์ประกอบของเมืองเก่า และการประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าฉะเชิงเทรา download
2564 องค์ประกอบของเมืองเก่า และการประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าตรัง download
2564 The Reconfiguration of Wat Chaiwatthanaram, Ayutthaya: under the Archaeology and History of Architecture download
2564 แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าอุทัยธานี  
2563 โครงการศึกษา สำรวจ และจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าอุทัยธานี  
2563 โครงการกำหนดขอบเขตเมืองเก่าฉะเชิงเทรา  
2563 โครงการกำหนดขอบเขตเมืองเก่าอุทัยธานี  
2563 โครงการกำหนดขอบเขตเมืองเก่าตรัง  
2563 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า: เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า  
2563 แบบแผนของเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ: ทิศทาง การจัดวางพื้นที่ และลําาดับศักดิ์ของพื้นที่ หมู่บ้านหุม เมืองมาง สิบสองปันนา ประเทศจีน download
2564 The Reconfiguration of Wat Chaiwatthanaram, Ayutthaya: under the Archaeology and History of Architecture download
2562 Lost and Found: The Thein-mazi Temple of Pagan and its Murals  
2562 การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในประเทศไทยและแนวคิดภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์  
2562 ถอดบทเรียนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เนเปิ้ลส์ อิตาลี ตามแนวทางภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ download
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2561 ปัญญาสรรค์สร้างห้องแถวการค้า จังหวัดตรัง download
2562 เรือนละเวือะแบบจารีต อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ download
2561 ปราสาทนครหลวง อยุธยา  
2561 วัดไทยในแดนใต้: รูปแบบสถาปัตยกรรมกุฏิสงฆ์ในเขต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับข้อสังเกตเรื่องการก่อรูปและการใช้งานในบริบทสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น download
2561 คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก  
2561 แนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและการจัดเตรียมเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก  
2561 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน  
2561 บทความแปล “กฎบัตรว่าด้วยมรดกสิ่งสรรค์สร้างพื้นถิ่น” download
2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการที่อยู่อาศัยและลักษณะทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวมอญชุมชนดงสัก บ้านวังกะ หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี download
2560 เรือนแถวและตึกแถวในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์พิมาย download
2560 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างชายฝั่งทะเลตะวันออก (Knowledge Management of Thai Identity and Local Wisdom on Housing Development in East Coast of Lower South of Thailand.)  
2560 การจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นภาคใต้: สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส (Knowledge Management of Thai Identity and Local Wisdom in Housing Development in Southern Region: Songkla, Pattani and Narathiwas.) download
2560 แผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า: อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2560 ศิลปสถาปัตยกรรมมหาเต็งดอจี เมืองสกาย เมียนมา: มรดกความทรงจำอยุธยาในลุ่มอิรวดีในพุทธศตวรรษที่ 24 และการสำรวจสภาพปัจจุบัน download
2560 รูปทรง และการจัดวางที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ:บ้านแปน เมืองนุน สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (House form and Space Organization of Dai Lue Vernacular Dwelling Houses: Manbiancun Village, Menglunzhen, Xishuangbanna, Yunnan, People’s Republic of China.) download
2560 การจัดวางพื้นที่ ลำดับศักดิ์ และการวางทิศในเรือนพื้นถิ่นไทขืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา (Spatial Organization, Hierarchy of Space and Orientation in Traditional Tai Khoen Dwelling House: Keng Tung, Shan State Myanmar.) download
2559 Form and Structure of a Vernacular Cambodian Dwellin: High Stilts House in Tonlesap Basin, Siemreap  
2559 ปัญญาสรรค์สร้างตึกแถวในพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย (The Wisdom of Shophouse in South-west of Thailand.)  
2559 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูล ออสโตรเอเชียติกในประเทศไทย: จำแนกตามทฤษฎี และหลักการในสารานุกรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโลก (Vernacular Architecture of Austro-Asiatic Ethnic Groups in Thailand, Based on the Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World.) download
2559 เรือนลเวือะแบบจารีต บ้านมืดหลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ download
2559 รูปทรงและการจัดวางที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ กรณีศึกษา บ้านแปน เมืองนูน สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. download
2559 ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนคัดสรรบริเวณปากแม่น้ำกระบี่  
2559 บทความแปล “ข้อแนะนำเกี่ยวกับภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์” download
2559 การกำหนดคุณค่าตามเกณฑ์การพิจารณาแหล่งมรดกโลก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป (กลุ่ม CLMV): การสังเคราะห์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับราชอาณาจักรไทย download
2559 การวิเคราะห์สภาพการณ์แหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นในราชอาณาจักรไทย: ศักยภาพและข้อจำกัดบนเส้นทางสู่การเป็นแหล่งมรดกโลก download
2559 ปริทัศน์การศึกษาว่าด้วย “พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูม download
2559 เรือนแถวพื้นถิ่นในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ตลาดล่างถนนพระราม จังหวัดลพบุรี download
2559 อ่านใหม่-มองใหม่: สิ่งซึ่งเป็นหลักเป็นประธานพระนคร แลเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศกรุงศรีอยุธยา จากเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา download
2559 เฮือนลื้อกะล่อม : บ้านนายางใต้ เมืองน้ำบาก สปป.ลาว download
2559 สังวาลย์มรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การศึกษาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงโดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  
2559 การศึกษาวิิเคราะห์คุณค่า ศักยภาพ และแนวทางการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม  
2559 แนวทางการศึกษาซากมรดกทางสถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบโครงการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดมหาธาตุสุโขทัย และวัดมหาธาตุเชลียง  
2559 การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา  
2558 ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมอาเซียน  
2558 ทับ...เพิงพักพิงในพงไพรของชาวมันนิ download
2558 อ่านใหม่-มองใหม่: ปีสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยา download
2558 สมมติฐานบางประการเกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยาในสมัยเมื่อแรกสถาปนา download
2558 รูปแบบสถาปัตยกรรมพระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยาภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง download
2558 จองวัดม่อนจำศีล ลำปาง: ลักษณะทางสถาปัตยกรรมจองอย่างพม่าและพัฒนาการทางรูปแบบสถาปัตยกรรม download
2558 บริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการก่อตัวและการพัฒนาของตึกแถวในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ทับเที่ยง จังหวัดตรัง download
2558 คุณลักษณะของเรือนพื้นถิ่นชาวไทเหนือ หมู่บ้านหนองเงิน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์ download
2558 “ผามฟ้อนผี” เวทีแห่งพิธีกรรมความเชื่อ กับการปรับตัวในบริบทสังคมร่วมสมัย download
2558 องค์รวมของการตั้งถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยในลุ่มน้ำโตนเลสาบ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา download
2558 อ่านใหม่-มองใหม่: สิ่งซึ่งเป็นหลักเป็นประธานพระนคร และเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศกรุงศรีอยุธยา จากเอกสารพรรณนาภูมิสถาณพระนครศรีอยุธยา  
2558 สังวาลย์วัฒนธรรมมรดกพุทธศิลสถาปัตยกรรมแห่งคาบสมุทรภาคใต้: ศักยภาพร่วมในการเสนอชื่อแบบรวมกลุ่มสู่เส้นทางมรดกโลก download
2558 การศึกษาจินตภาพและภูมิทัศน์เมือง เพื่อกำหนดการติดตั้งป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์สามแพร่ง download
2558 เรือนยกพื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
2557 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้  
2557 องค์รวมภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยู่อาศัยใน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา download
2557 พัฒนาการของผังบริเวณวัดพระบรมธาตนครศรี-ธรรมราชจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการสำรวจภาคสนาม download
2557 มรดกพุทธศิลปสถาปัตยกรรมวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช download
2557 พุทธศาสนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา download
2557 มรดกภูมิทัศน์นครประวัติศาสตร์ลพบุรี : ศักยภาพในการเสนอชื่อผนวกเป็นแหล่งมรดกโลกแบบรวมกลุ่มกับนครประวัติศาสตร์อยุธยา  
2557 พัฒนาการรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของตึกแถวการค้าในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ทับเที่ยง จังหวัดตรัง  
2557 ภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์เมืองพิมาย: กระบวนทัศน์ใหม่ในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าควบคู่กับมรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่น  
2557 เรือนพื้นถิ่น 4 ภาค  
2556 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านสามแพร่ง กิจกรรมที่ 1: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเผยแพร่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
2556 ศักยภาพ แนวทางการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรมในภาคเหนือเพื่อเสนอขอรับการจารึกชื่อเป็นแหล่งมรดกโลก download
2556 ความเชื่อแบบบุพกาลในภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการตั้งถิ่นฐานชุมชนชาติพันธุ์ม้งบ้านนํ้าบง เมืองซำใต้ แขวงหัวพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว download
2556 ผลงานสร้างสรรค์อันเนื่องมาแต่การทำวิจัย  
2556
วิหารพระเจ้าริมน้ำตกวัดผาลาด วัดผาลาดสกทาคามีเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 
2556
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 
2556
ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นทรงไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม
 
2555
สถานภาพของที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นภาคกลาง: ศักยภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
 
2555
ความแปรเปลี่ยนของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมนํ้าแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม
 
2555
ปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน และพลวัติของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนแพชุมชนพหุวัฒนธรรม: ชุมชนแพสะพานรันตี ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 
2554
ภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และการเคลื่อนย้ายสู่ประเทศไทย
 
2554 ล้านนากับการเป็นมรดกโลก  
2554 ผ่อล้านนา: มองวิถีวัฒนธรรมล้านนาโดยสังเขป  
2554 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนล้านนาตะวันตก  
2554 คู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่น: การผลิตวัสดุก่อสร้างพื้นถิ่น  
2553 ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม ๒  
2553 ทรรศนะอุษาคเนย์ ๑  
2552
งานพระเมรุ: ศิลปสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง
 
2552 พระเมรุแบบแผนอยุธยาบนแผ่นดินรัตนโกสินทร์  
2551 ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
2551
พุกาม: การก่อรูปของสถาปัตยกรรมจากก้อนอิฐแห่งความศรัทธา
 
2551
ประเพณีการฌาปนกิจ: จากรากเหง้าเค้ามูลสู่ดินแดนอุษาคเนย์และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
 
2550 เนปาล จักรวาลกลางอ้อมกอดของขุนเขา  
2550
สถานการณ์การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณพุกาม
 
2550 ปงสนุก: คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์  
2550 วิหารพระเจ้าพันองค์: รูปลักษณ์ก่อนแปลงโฉม  
2550
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม การสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างกระแสการรับรู้และเปิดตัวแนวร่วมเครือข่ายการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการขจัดมลทัศน์
 
2549 เรือนลาว  
2549
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองโบราณ และองค์ประกอบของเมือง กรณีศึกษา เมืองเชียงตุงและเมืองเชียงใหม่
 
2548 วัดพู: ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งเมืองจำปาสัก