ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ  ล่อใจ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
• ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2563 บ้าน 119  
2563 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย download
2562 ความเป็นพื้นถิ่นในงานสรรค์สร้างร่วมสมัย: พื้นที่ระหว่างใน - นอก
Vernacular in Contemporary Design: Intermediary space
 
2561 การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี download
2560 MUPA: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University  
2559 ร่ายเส้นสัญจร  
2558 คุณลักษณะของที่ว่างทางสถาปัตยกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น: แนวทางการศึกษาสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย (Spatial Characteristics in Vernacular Architecture: Approaches to the design of contemporary architecture) download
2558 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวนชุมพร download
2557 ไม้และอิฐในการก่อสร้างเรือนชาวไทเหนือชุมชนบ้านหนองเงิน เชียงตุง เมียนมาร์ download
2557 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม: เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร