ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี  รามสูต

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
• M.Phil. (Environmental Design in Architecture) University of Cambridge, U.K. (2543)
• Ph.D. (Architecture) University of Sheffield, U.K. (2554)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 Is pedestrian use of Bangkok urban public space influenced by objective or subjective climatic factors ? or both ?  
2564 คุณลักษณะของแสงในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น: พระอุโบสถสมัยอยธุ ยาตอนปลาย เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี download
2563 แนวทางการปรับปรุงการส่องสว่างและสถาปัตยกรรมของ
ห้องปฏิบัติงานช่างเพื่อเพิ่มคุณภาพการมองเห็นและ
ประสิทธิภาพการใช้งาน: กรณีศึกษาห้องเรียนปฏิบัติงาน
แผนกช่างเชื่อมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ Workshop lighting and building retrofit for visual quality and usability efficiency: case study of welding and sheet metal workshop, Phrae Technical College
download
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติด้านสีของแสงขาวจากหลอดแอลอีดี การประหยัดพลังงานและคุณภาพของระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร The Relationship Between Colour Characteristic of White LEDs, Energy Efficientcy and Quality of Exterior Lighting  
2561 การประหยัดพลังงานสำหรับระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานด้วยเทคนิคการให้แสงแบบทั่วพื้นที่และเฉพาะที่ Task-Ambient Lighting Techniques for Energy Savings in Office Applications  
2561 The Development of Task-ambient Lighting Strategies for office Buildings in Thailand  
2561 Factor determining occupant's opinions of office lighting and potential for energy saving in Thailand.  
2560 Illumination Levels for Office Work in Thailand: Standards VS Occupants’s Perspective.  
2559 การศึกษาปริมาณแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมในพื้นที่สำนักงานในประเทศไทยเพื่อการประหยัดพลังงาน (จำนวน 91 หน้า) download
2559 การใช้แสงธรรมชาติในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ผ่านท่อนำแสงแนวดิ่ง (Daylighting in Retails Stores Through Vertical Light Pipes.) download
2558 บ้านพักอาศัยพื้นถิ่นในชุมชนริมน้ำภาคกลางของประเทศไทยกับความสามารถในการรับมือกับน้ำท่วมในปัจจุบัน download
2558 การกำหนดเกณฑ์ปริมาณแสงสว่างสำหรับประเทศไทย: การทบทวนแนวทางและวิธีการศึกษา (Prescribing the illumination levels for Thailand: A Review of Approaches and Methodologies) download
2015 Assessing the adaptation capacity of riparian vernacular houses in the face of climate change: Can local wisdom be used to improve flood resilience in Ayuttaya, Thailand? download
2557 บ้านพักอาศัยพื้นถิ่นกับความสามารถในการรับมือต่อความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  
2013 Guidance for Application of a New Model for Predicting Disturbance of Display Screen Reflections.  
2012 Lighting and display screens: Models for predicting luminance limits and disturbance.  
2554
การออกแบบแสงสว่างสำหรับพื้นที่ที่ใช้คอมพิวเตอร์โดยวิธีการปรับระดับความสว่าง
 
2009
Lighting for the Classrooms of the Future. Electronic classrooms: a new challenge for school lighting guidance
 
2009
Lighting for the Classrooms of the Future. Electronic classrooms: a new challenge for school lighting guidance (In Russian)
 
2010
New lighting recommendations for the Classroom of the Future based on luminous parameters of display screen equipment
 
2011 Which comes first, the laptop or the lighting?  
2009
Developing a model to predict user acceptability of display screen reflections
 
2009
The model of DSE user acceptability and performance: the derivation of new lighting recommendation for the Classroom of the Future
 
2009
New lighting recommendations for the Classroom of the Future based on luminous parameters of display screen equipment
 
2008
Acceptability of screen reflections: lighting strategies for improving quality of the visual environment in classrooms of the future
 
2008
Lighting for the Classrooms of the Future. Electronic classrooms: a new challenge for school lighting guidance
 
2007 Lighting for the Classrooms of the Future