ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

• Ph.D. (Architecture), University College London, UK (2546)
• M.Sc. (Advanced Architectural Studies), University College London, UK (2539)
• M.Arch., The Catholic University of America, USA (2535)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 แนวทางการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแสงธรรมชาติและการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในอาคารจอดแล้วจร (OPTIMIZING DESIGN GUIDELINES TO MAXIMIZE DAYLIGHTING AND NATURAL VENTILATION IN PARK-AND-RIDE BUILDINGS)  
2566 เกณฑ์การประเมินอาคารในปัจจุบันและความยั่งยืน (Current Building Assessments and Sustainability)  
2566 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสภาพอากาศในเขตเมืองกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนเมือง  
2565 Is pedestrian use of Bangkok urban public space influenced by objective or subjective climatic factors ? or both ?  
2564 การแปรเปลี่ยนของพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมในย่านปากคลองตลาดบนความสัมพันธ์กับแนวคิดของการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์: บทนำ สู่การศึกษาสถาปัตยกรรมขยับ-ปรับ-เคลื่อน (A Transformation of Space in Pak Khlong Talad Concerning Concept of Dwelling and Usability of Space: An Introduction to Mobile Architecture Study) download
2561 การแสดงออกของพื้นที่กึ่งสาธารณะหน้าตึกแถว: กรณีศึกษาย่านแพร่งภูธร (Representative of in-between space upfront row houses: case study Phraeng Phuthon) download
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการรูปแบบการเปิดหน้าต่างเพื่อลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศในอาคารสูงพักอาศัยในกรุงเทพฯ  
2560 Potential and challenge to more energy-efficient residential buildings in hot-humid climates download
2560 การใช้ปล่องระบายอากาศในบ้านแถวเพื่อเพิ่มสภาวะสบาย (Application of vertical shaft in townhouse to increase occupants comfort)  
2560 การปรับเปลี่ยนวัสดุอาคารและรูปแบบช่องเปิดเพื่อเพิ่มสภาวะสบาย กรณีศึกาบ้านเอื้ออาทร จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลา (Modification of Building Materials and Opening to Improve Thermal Comfort: A Case of Baan Eur-Arthorn in Khon Kaen and Songkhla Provinces.) download
2559 Effects of shading devices on indoor air temperature and air movement: Case study of Baan-Ur-Ar-Thorn, Songkhla province (in Thai)  
2559 บทความปริทัศน์ วิธีการศึกษาการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความสบาย download
2559 การออกแบบผังห้องชุดพักอาศัยที่มีช่องเปิดด้านเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างสภาวะสบายจากการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ download
2558 การเพิ่มขอบเขตสภาวะสบายจากการเพิ่มความเร็วลมในภูมิภาคเขตร้อนชื้น download
2558 อัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังเพื่อเพิ่มความสบายในอาคารกีฬา: กรณีศึกษาอาคารในร่ม ระดับสโมสร download
2557 กลยุทธ์ในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อสร้างสภาวะสบายสำหรับอาคารสูงพักอาศัย