รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี  เกษมศุข

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

• Ph.D. (Architecture), University College London, UK (2546)
• M.Sc. (Advanced Architectural Studies), University College London, UK (2539)
• M.Arch., The Catholic University of America, USA (2535)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่  
2022 Establishing the complexity of the historical city centre transformation with a special reference to Yaowarat download
2564 Elephant  
2564 การแปรเปลี่ยนของพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมในย่านปากคลองตลาดบนความสัมพันธ์กับแนวคิดของการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์: บทนำ สู่การศึกษาสถาปัตยกรรมขยับ-ปรับ-เคลื่อน (A Transformation of Space in Pak Khlong Talad Concerning Concept of Dwelling and Usability of Space: An Introduction to Mobile Architecture Study) download
2564 โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝั่งอันดามัน นำเสนอในงานสถาปัตย์-ปริวรรต 2564 download
2564 การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช  
2564 "อาคารที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมสูง" ใน "ถอดบทเรียน เยาวราช:Creative Cultural Community"  
2562 On the Borders: Reordering the Planning Landscape? download
2561 การแสดงออกของพื้นที่กึ่งสาธารณะหน้าตึกแถว: กรณีศึกษาย่านแพร่งภูธร (Representative of in-between space upfront row houses: case study Phraeng Phuthon)  
2561 สเปซซินแท็กซ์: หนึ่งการศึกษาสัณฐานวิทยา  
2561 การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี download
2560 Learning from strategic spatial location: Thriving in the world of homogeneity streetscape download
2559 “เถรอดเพล” จากของเล่นเป็นศาลา download
2016 Silencing Sound / Becoming Too Similar? in the Midst of Socio-Cultural Identity Changes Through the Intense Urban Transformation of Four ASEAN Cities. Music and Socio-cultural  
2015 Challenging Architectural Historicism: A Special Reference to Bangkok.  
2015 Towards spatial network multiplicity: A special reference to Bangkok. download
2557 ศาลาอเนกประสงค์แบบถอดประกอบได้  
2557 บ้านสำหรับผู้ประสบภัย  
2557 หนังสือรวมบทความ "ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม: พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม"  
2014 Alternating Boundaries: Planning the Unplanned  
2556 Curating Sound/Designing Place  
2556 น้ำ: สัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมของไทย  
2556 การออกแบบที่ว่างจากระบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์  
2013 Dotting the Streets  
2013 Domesticating Suburban Areas  
2013 Morphing at the Cross: Bangkok Infrastructure  
2013 Drifting through Signs: Tokyo Derive  
2007 A World-class Living?