รองศาสตราจารย์ ดร.สญชัย  ลบแย้ม

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร, (2537)
• Master of Science (M.Sc.), Construction Project Management Department of Civil Engineering, Worcester Polytechnic Institute, USA
• Ph.D., (Urban and Regional Science), Department of Landscape Architecture and Urban Planning, Texas A&M University, USA


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 การพัฒนาเมืองเก่าระยองสู่เมืองสุขภาวะ  
2566 การประเมินการใช้งานพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
2566 แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะตามแนวคลองเจดีย์บูชา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
2563 การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2563 การฟื้นฟูย่านการค้าเก่า: กรณีศึกษาย่านท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2559 การสร้างการมีส่วนร่วม: ถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายและแผนต่อการพัฒนา TOD  
2558 การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทพร้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
2558 6 เมืองตัวอย่างของโลกกับการวางแผนพัฒนาเมืองที่ดี  
2557 การศึึกษา สำรวจ และจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในนิคมสร้างตนเอง