การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา

แผนงานวิจัย: การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาวัดมหาธาตุอยุธยา

ผู้วิจัย: ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ และคณะ

ปีที่เผยแพร่: 2559

สนับสนุนทุนวิจัย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร