• การประชุมวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์  ประจำปี พ.ศ. 2566

 ♦ รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์  ประจำปี พ.ศ. 2566

 ♦ ธารา สรรพวุธ | การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโดยรอบบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 ♦ วัศพล นันทนิตติ | แอฟริกา: อารัมภบทของหนทางสถาปัตยกรรมเพื่อต่อกรกับสภาวะแวดล้อมสุดขั้ว

 ♦ จุฑามณี ยอดรักษ์ | แนวคิด Pet Architecture กับการแทรกซึมทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่เศษเหลือ

 ♦ ปิติวัฒน์ ธิติยพัฒน์ | อ่านสถาปัตยกรรมผ่านข้าวของเครื่องใช้

 ♦ จิราพร ไกรชะนะ | สถาปัตยกรรมปราสาทกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 ♦ ธนพร สุขคุณอมรรัตน์ | การศึกษาสถาปัตยกรรมบ้านตระกูล ณ ระนอง ในหัวเมืองใต้ฝั่งตะวันตก 

 ♦ เวธินี ประภาธนานันท์ | การศึกษาการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของกระบวนการก่อสร้างบ้าน ในประเทศไทยด้วยการประเมินวัฏจักรชิวิต เปรียบเทียบระหว่างการก่อสร้างแบบดั้งเดิมกับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป 

 ♦ ศิษฎา แท่นนิล | การศึกษาพุทธศิลปสถาปัตยกรรมในบริเวณเขตพุทธาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

 ♦ ณัฐณิชา สวนทอง | สถาปัตยกรรมกับการรับรู้ในวิดีโอเกม 

 ♦ ภูดิศ เอมดี | สถาปัตยกรรมเเละหน่วยของความเนี้ยบ กรณีศึกษา สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีส ฟาน เดอ โรห์ 

 ♦ สมฤทัย แก้วอิ่ม | สถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

 ♦ ธันยพร อ้นบุญอิ่ม | "การสัมผัส" ความต้องการแสดงออกสื่อสาร 

 ♦ พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร | การออกแบบพระธาตุเกษแก้ว วัดป่าหนองหวาย จังหวัดศรีสะเกษ 

 ♦ ฐาปนีย์ เครือระยา | ข้อค้นพบจากการศึกษาเอกสารปั๊บสาอักษรธรรมล้านนาเกี่ยวกับการปลูกสร้างเรือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลชั้นต้นในการศึกษาแนวคิดและวิธีการปลูกเรือนล้านนา 

 ♦ ปุรินทร์ เรืองหิรัญ | ระบบสังคมในพื้นที่ร้านน้ำชา 

 ♦ สุจิตรา มากกลาง | โครงการทดลองออกแบบ: โรงเรียนบ้านมะค่าและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 ♦ ฐิฎิมา อัมพวรรณ | รถพุ่มพวงในดวงใจ : ภูมิปัญญาชาวบ้านในเมือง 

 ♦ สกลสุภา เติมสวัสดิ์ | การสำรวจการใช้งานแสงสว่างในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 

 ♦ ภัคนิตย์ ชมโฉม | สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่องานเปลี่ยนแปลงในระหว่างการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน 

 ♦ อรัญญา รัตนฐานู | การศึกษารูปแบบบ้านชนบทในภาคอีสาน กรณีศึกษา ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 ♦ ปุญยะวีร์ เหลาแก้ว | ประสิทธิภาพด้านการระบายอากาศของบล็อกช่องลมคอนกรีตสำหรับอาคาร 

 ♦ อุปถัมภ์ รัตนสุภา | การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างท้องถิ่นเพื่อ การอนุรักษ์และพัฒนาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างแห่งหมู่บ้าน โบราณเดื่องเลิ่ม เมืองเซิ่น ไต มหานครฮานอย 

 ♦ ปิยะภัทร เต็มแย้ม | แนวทางการปรับปรุงผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 ♦ ฉัตรภวิศ สื่อสกุล | ข่วงขัว การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม 

 ♦ สุทธิวรรณ นาสมใจ | อายตนะกับสภาพแวดล้อมสำหรับการบำบัด 

 ♦ ฐิตาภา พวงพิกุล | ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนผนัง 

 ♦ กาญจนา อาจปาสา | การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดการใช้พลังงาน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัดเลย 

 ♦ จิรประภา บุริมิตร | การศึกษาห้องสมุดมีชีวิต 

 ♦ ธัชชัย สุทธิพงษ์ | การศึกษาอิทธิพลของปริมาณแสงธรรมชาติต่อการลดความเครียด ในนิสิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ♦ ณัฐกฤตา วิศาลศาสตร์ | การศึกษารูปแบบเทคนิคแสงธรรมชาติโอไจเซคชั่นที่เหมาะสมในห้องเรียนของประเทศไทย 

 ♦ ณัฐกฤษฏิ์ ธนเดชากุล | ผลกระทบของความหนาแน่นเมืองต่อประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในห้องชุดในแต่ละผังอาคารคอนโดมิเนียม: กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • การประชุมวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์  ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์  ประจำปี พ.ศ. 2565

สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล | หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์: สัญญะเมื่อแรกตั้งราชธานีใหม่ผ่านแนวคิดศิลปะ-สถาปัตยกรรม

นัยนา ศิริพันธ์ | การศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและเรือโดยสารในกรุงเทพมหานคร

วิธวิทย์ กุลวัฒนาพร | ศักยภาพเชิงปริมาตรในสถาปัตยกรรมลูกบาศก์

สกาวรัตน์ สุวรรณประทีป | การศึกษาความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่ในสถาปัตยกรรมประเภทโบสถ์ เพื่อแนวทางการออกแบบและการจัดการพื้นที่โบสถ์

สุนันทา ทองเลี่ยมนาค | แนวทางการออกแบบพื้นที่เพื่อบรรเทาอาการทางจิตใจ

ณัฏฐนันท์ ดวงริวงศ์ | สถาปัตยกรรมกึ่งถาวรเพื่อฟื้นฟูที่ดินในบริบทเมือง

วรรษโรทัย ชาติประภาชัย | สถาปัตยกรรมตามมีตามเกิด: การออกแบบเพื่อชุมชนแออัด

บรรจงลักษณ์ กัณหาชาลี | ลำดับการรับรู้ “ทางเข้าหลัก” ความสัมพันธ์ของมุมมองการเคลื่อนที่และสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรม

ศิรุจ ไรน์ฮาร์ด ฮุนเนอร์ | การรุกคืบทางสถาปัตยกรรม สู่การประกอบสร้างบนพื้นที่ทิ้งร้างและถูกลืม

วัศพล บรรจงทัด | การออกแบบหลังคาในงานสถาปัตยกรรมที่สะท้อนไปสู่การใช้งานพื้นที่

กันตพัฒน์ โพธิ์ปภาพันธ์ | การโหยหาอดีตและความหลากหลายของวิธีการสื่อสารที่มีความสำคัญในการออกแบบอาคารร้านอาหาร และคาเฟ่ในย่านขอบเขตพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

ดนัทธ์ วสุวัต | อาคารพักอาศัยในสภาพแวดล้อมของเมือง

ณัฐอนันต์ กษมานนท์ | การศึกษาเพื่อค้นหาวิธีทางสถาปัตยกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด (กรณีศึกษาชุมชนโปโล)

ธีรกานต์ วัฒนายนต์ | การรับรู้ความเงียบผ่านองค์ประกอบของที่ว่างในงานสถาปัตยกรรม

ชิษณุพงศ์ วัฒโน | ระบบความสัมพันธ์ของตารางเก้าช่อง สู่การถอดรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

พัชรินทร์ ตุละ | อิทธิพลของกลุ่มสีและสีของแสงในร้านเครื่องสำอางต่ออารมณ์และการตัดสินใจ: การออกแบบเพื่อรองรับความหลากหลายของลูกค้า

สุพล โอภาสสุวัฒน์ | การศึกษาความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในการว่าจ้างผู้จัดการโครงการภายนอกเพื่อบริหารโครงการก่อสร้างในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พลพิพัฒน์ นากสวาท | ลักษณะการส่งผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในไทย พ.ศ. 2501-2530

เกียรติภูมิ โชคธนเดช | แนวความคิดในการออกแบบระหว่าง สถาปัตยกรรมกลางวันและกลางคืน

อภัสนันท์ ทองใบ | เขื่อนไม้ไผ่เจาะช่องภูมิปัญญาพื้นถิ่นบริเวณชายฝั่งอันดามัน ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่

สิปปกร ชีวานุตระ | เทคทอนิคส์ในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย

ภัฏ หาญพิพัฒน์ | สถาปัตยกรรม : ร่องรอย : มนุษย์ ในยุคแอนโทรโปรซีน

จิรัถชญา พิมพาแป้น | ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ทิ้งร้างในกรุงเทพมหานครชั้นใน

  • การประชุมวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์  ประจำปี พ.ศ. 2563

กรรณ สุวรรณโน | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อนุวัฒน์ เติมเจิม | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณัฐนรี สุขวงศ์ | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชมพูนุช กายประสิทธิ์ | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วรัญชิต แจ้งกระจ่าง | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแนวความคิดในการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กมลภรณ์ รุ่งแสง | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแนวความคิดในการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธนินท์รัฐ ธนาปิยะรักษ์ | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแนวความคิดในการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เฉลิมชัย อาสายศ | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภควดี บรรเทาธิรัต | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เหมรัศมิ์ ฉิมฉวี | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกพงษ์ หงษา | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พีรพัฒน์ โสพิลา | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาแนวความคิดการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาทิตย์ ศิริมงคล | หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรวิศ รุ่งโรจนารักษ์ | หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นวรัตน์ เพชรพวงพิพัฒน์ | หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วินัย แววโคกสูง | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุติมา ศรไชย | นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิลปากร