รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก

 

โครงการจัดการองค์ความรู้ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

ของ รศ.ฤทัย ใจจงรัก ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ.2543

 

ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2

 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ประเภทเรือนไทย

 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ประเภทบ้านไทยร่วมสมัย

 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ประเภทอาคารทางศาสนา