คิดเล่นให้เป็นอย่าง : ห้องทดลองว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

 

โดย สุรเชษฐ์ แก้วสกุล และ พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวิน

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  เวลา 15.30-17.30 น.

เสวนาวิชาการรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดยภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร