การออกแบบ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบ : จากประสบการณ์
(Design, Environment, and Impact : From Experiences)

 

โดย รศ. ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ในโครงการบรรยายพิเศษและนำเสนอความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมและภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ปีการศึกษา 2564