หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ    Doctor of Philosophy Program in Landscape Architecture

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Doctor of Philosophy (Landscape Architecture)

ชื่อย่อภาษาไทย           ปร.ด. (ภูมิสถาปัตยกรรม)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       Ph.D. (Landscape Architecture)

  


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี) มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี) ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

   หลักสูตรระดับปริญญาเอก

แบบ1.1 หลักสูตร 3 ปี

แบบ 1.2 หลักสูตร 4 ปี

แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี

แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
นักวิจัยหรือนักวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม
ภูมิสถาปนิก

 

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มี 4 แบบ ดังนี้

แบบ 1.1

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต ) จำนวน 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต ) จำนวน 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

แบบ 2.1

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต ) จำนวน 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2

หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต ) จำนวน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

หมายเหตุ

มีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ก่อนการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์

 

วันและเวลาที่เรียน

ในวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 และแบบ 2.1   เหมาจ่าย  270,000  บาท

แบบ 1.2 และแบบ 2.2   เหมาจ่าย  360,000  บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย