หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ    Doctor of Philosophy Program in Architecture

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Doctor of Philosophy (Architecture)

ชื่อย่อภาษาไทย           ปร.ด. (สถาปัตยกรรม)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       Ph.D. (Architecture)

  


ปรัชญา

ปรัชญาของหลักสูตร ตั้งอยู่บนพื้นฐานการสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกว้างเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม ด้านทฤษฎีสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทํางานวิจัยขั้นสูง ผ่านการตั้งคําถามและคิดวิเคราะห์ข้ามศาสตร์ ในเชิงสหวิทยาการ เพื่อการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีและความรู้ทางปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างลึกซึ้ง มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสถาปัตยกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเพิ่มคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
     2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทย
     3. เพื่อเพิ่มพูนผลการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพสถาปัตยกรรม และตอบสนองและนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     คุณสมบัติการรับนักศึกษาจำแนกออกตามแผนการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

สำเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สายแนวความคิดในการออกแบบหรือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลการศึกษาในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)

แบบ 2.1 รายวิชา 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม และมีการทำวิทยานิพนธ์ มีผลงานการวิจัยด้าน สถาปัตยกรรม หรือศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ หลักสูตรฯ
2) สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญามหาบัณฑิตในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ

แบบ 2.2 รายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

1) สำเร็จศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีผลการเรียนในระดับดีมาก (3.50 ขึ้นไป) ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7
3) มีการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยประกอบการสมัครเข้าศึกษา

 

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) แบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 3 แผน คือ

 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  

• หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1 รายวิชา 12 หน่วยกิต และวิทยานิพน์ 48 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

• หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
• หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

แบบ 2.2 รายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

• หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
• หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

วันและเวลาที่เรียน

นอกวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 และแบบ 1.2   เหมาจ่าย  318,000  บาท

แบบ 2.1                       เหมาจ่าย  385,000  บาท

แบบ 2.2                       เหมาจ่าย  440,000  บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

 

     apply

 

รายละเอียดเพิ่มเติม