หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ    Master of Urban and Environmental Planning Program

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Master of Urban and Environmental Planning

ชื่อย่อภาษาไทย          ผ.ม.

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      M.U.E.P

 


ปรัชญา

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต มุ่งให้ผู้ศึกษามีทักษะความรอบรู้ มุ่งเน้นการพิเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาและสร้างนวัตกรรมในการวางแผนและผังเพื่อการพัฒนาและจัดการชุมชน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ว่า “สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์สู่สากล” และวิสัยทัศน์ของหลักสูตรว่า “นวัตกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในการวางแผนชุมชนเมือง (Creative Innovation of Wisdom in Urban Planning)”

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะระดับสูง โดยสามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อน ด้วยเทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ครอบคลุม ที่นำไปสู่ความเข้าใจสถานการณ์และปัญหาที่ลึกซึ้ง เพื่อการสร้างสรรค์แนวความคิดและกระบวนการด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพสาขาการวางแผนชุมชนเมือง การผังเมือง เพื่อการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมืองที่สร้างและปกป้องประโยชน์สาธารณะที่มีคุณภาพในอนาคต
  3. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และการประกอบวิชาชีพสาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนา เช่น ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน สถาปัตยกรรมผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง การวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนดังที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2.1 อาจเข้าศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

 

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 

• วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
• รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 6 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 

• รายวิชาบังคับ จำนวน12 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
• รายวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข 

    • รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
    • การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
    • รายวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ

1. แผน ก แบบ ก 1 ไม่มีการสอบประมวลความรอบรู้
    แผน ก แบบ ก 2 ไม่มีการสอบประมวลความรอบรู้
    แผน ข มีการสอบประมวลความรอบรู้ 2 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม และสายวิชาปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

2. สำหรับทุกแผนการศึกษา ผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ต้องเรียนวิชา 264 600 ความรู้พื้นฐานการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

 

วันและเวลาที่เรียน

ในวันและเวลาราชการ

นอกวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ             เหมาจ่าย  112,000   บาท

โครงการพิเศษ    เหมาจ่าย  200,000   บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

 

     apply

 

รายละเอียดหลักสูตร