หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ    Master of Landscape Architecture Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Landscape Architecture

ชื่อย่อภาษาไทย           ภ.สถ.ม.

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       M.L.A.

 


ปรัชญา

มุ่งให้ผู้ศึกษามีทักษะความรอบรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางผังและออกแบบเพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์ ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นภูมิสถาปนิกและมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1

• วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

• รายวิชาบังคับ จำนวน 21 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
• รายวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข

• รายวิชาบังคับ จำนวน 27 หน่วยกิต
• การค้นคว้าอิสระ 9 หน่วยกิต
• รายวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

หมายเหตุ

• แผน ก แบบ ก 1 ไม่มีการสอบประมวลความรอบรู้
• แผน ก แบบ ก 2 ไม่มีการสอบประมวลความรอบรู้
• แผน ข มีการสอบประมวลความรอบรู้ 3 สายวิชา ได้แก่
       1. สายวิชาทฤษฎีการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
       2. สายวิชาปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
       3. สายวิชาวิทยาการสัมพันธ์กับภูมิสถาปัตยกรรม

 

วันและเวลาที่เรียน

ในวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2     เหมาจ่าย 112,000 บาท

แผน ข                                                 เหมาจ่าย  84,000  บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

 

     

 

รายละเอียดหลักสูตร