หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

ภาษาอังกฤษ    Master of Architecture (Urban Design) Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบชุมชนเมือง)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Architecture (Urban Design)

ชื่อย่อภาษาไทย           สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       M. Arch. (Urban Design)

 


ปรัชญา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มุ่งให้ผู้ศึกษามีทักษะความรอบรู้ และความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบและวางแผนพัฒนากายภาพชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีปรัชญาว่า “สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์สู่สากล” และวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมในระดับนานาชาติ” อีกทั้งสนองตอบปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การออกแบบชุมชนเมืองและองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง
     2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพด้านการออกแบบชุมชนเมือง
     3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมและทัศนคติที่ดีในด้านการออกแบบชุมชนเมือง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามแผนการศึกษา ดังนี้
          แผน ก แบบ ก 1
               สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การผังเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.2) และมีศักยภาพในการทางานวิจัยอยู่ในระดับดีมาก หรือทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
          แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
               สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การผังเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนในระดับดี และมีศักยภาพในการออกแบบเชิงวิเคราะห์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
     2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มี 3 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

แผน ก แบบ ก 1

• หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3-6 หน่วยกิต
• หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
• หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ อาจให้ศึกษารายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ภาควิชากาหนด

แผน ก แบบ ก 2

• หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3-6 หน่วยกิต
• หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
• หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ทั้งนี้สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรฯ อาจกำหนดให้ลงเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ภาควิชากำหนด

แผน ข

• หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3-6 หน่วยกิต
• หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
• หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และต้องสอบประมวลความรอบรู้เมื่อมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรฯ อาจกำหนดให้ลงเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ภาควิชากำหนด

หมายเหตุ

การลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร

 

วันและเวลาที่เรียน

ในวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 และแผน ข      เหมาจ่าย  84,000  บาท

แผน ก แบบ ก 2                       เหมาจ่าย 112,000 บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

  

     apply

 

 

รายละเอียดหลักสูตร