หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง

ภาษาอังกฤษ    Master of Science Program in Construction Project Management

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโครงการก่อสร้าง)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Science (Construction Project Management)

ชื่อย่อภาษาไทย            วท.ม. (การจัดการโครงการก่อสร้าง)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        M. Sc. (Construction Project Management)

 


ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาและจัดการโครงการก่อสร้าง ที่มีความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพในระดับสากล

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศ
     2. เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจในวิทยาการจัดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
     3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับสากล
     4. เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาเฉพาะทาง สร้างความเชี่ยวชาญที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร คณะวิชา หรือมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1.1 สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หรือ วิศวกรรม (วศ.บ.) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
1.2 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าโดยมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
1.3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 2.2.1.1 และ 2.2.1.2 อาจเข้าศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

     2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1

  • หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

  • หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต

แผน ข

  • หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  • การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ

1. การสอบประมวลความรู้

แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ไม่มีการสอบประมวลความรู้
แผน ข มีการสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและผ่านเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและเงื่อนไขของรายวิชาบังคับทั้งหมด

2. สำหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิไม่ตรงที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 263 500 พื้นฐานการออกแบบและก่อสร้างอาคาร เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต และให้แสดงผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U

 

วันและเวลาที่เรียน

นอกวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

เหมาจ่าย 200,000 บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

 

     apply

 

รายละเอียดหลักสูตร