หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ    Master of Arts Program in History of Architecture

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Arts (History of Architecture)

ชื่อย่อภาษาไทย           ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        M. A. (History of Architecture)

 


ปรัชญา

สร้างนักวิชาการที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มีความสามารถในการคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ พูด และเขียนอย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสร้างนักวิชาการ/นักวิชาชีพที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตลอดจนมีคุณธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ
     2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย  สถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
     3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่สามารถส่งเสริมและตอบสนองต่องานวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ งานด้านอนุรักษ์โบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ งานด้านโบราณคดี งานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ หรืองานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น
     4. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติและหลักการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในระดับสากล

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. คุณสมบัติการรับนักศึกษาจำแนกตามแผนการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

         แผน ก แบบ ก 1

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และเคยศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเรียนหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือกครบตามที่หลักสูตรเดิมกำหนด แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

         แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

ระบบการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1

    • หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3  หน่วยกิต
    • วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

• วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
• วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข

    • หมวดวิชาบังคับ 6  หน่วยกิต
    • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต
    • การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

วันและเวลาที่เรียน

ในวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

เหมาจ่าย 100,000 บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

 

     apply

 

รายละเอียดหลักสูตร