หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

ภาษาอังกฤษ    Master of Arts Program in Vernacular Architecture and Built Environment

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Arts (Vernacular Architecture and Built Environment)

ชื่อย่อภาษาไทย           ศศ.ม. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        M. A. (Vernacular Architecture and Built Environment)

 

 

ปรัชญา

มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานวิจัยแบบสหวิชาการ และการบูรณาการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจริยธรรมในการวิจัยเพื่อการหาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทุนวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ในบริบทสังคมร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสม
     2. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะศตวรรษที่ 21 และฝักใฝ่การแสวงหาความรู้ (Life Long Learning) ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
     3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ที่เป็นฐานคิดในการต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ ในการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
     4. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างบนฐานของการเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร  แผน ก แบบ ก 1 ประกอบด้วย

• หมวดวิชาบังคับ จำนวน 6  หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 36  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย

• หมวดวิชาบังคับ จำนวน 12  หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ประกอบด้วย

• หมวดวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
• การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต

• นักศึกษาแผน ข ต้องสอบประมวลความรอบรู้ ทั้งนี้นักศึกษาจะมีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้เมื่อมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

 

วันและเวลาที่เรียน

ในวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

เหมาจ่าย 84,000 บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

 

     apply

 

รายละเอียดหลักสูตร