หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

ภาษาอังกฤษ    Master of Architecture Program in Thai Architecture

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Architecture (Thai Architecture)

ชื่อย่อภาษาไทย           สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       M. Arch. (Thai Architecture)

 

ปรัชญา

สืบสานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยตามบริบทของวัฒนธรรมและสังคมปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย และ/หรือ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
2. เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทย
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับรากวัฒนธรรมและแนวความคิดการสร้างสรรค์ของไทย
4. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสถาปัตยกรรมไทย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. แผน ก แบบ ก 1

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 หากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

         แผน ก แบบ ก 2

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

         แผน ข

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

     2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย โดยในรายละเอียดการพิจารณาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควร

     3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1

  • หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

  • หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต    

แผน ข

  • หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต    

 

วันและเวลาที่เรียน

ในวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1                       เหมาจ่าย  75,000  บาท

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข      เหมาจ่าย 100,000 บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

 

     apply

 

รายละเอียดหลักสูตร