หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ    Master of Architecture Program in Architecture

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Architecture (Architecture)

ชื่อย่อภาษาไทย          สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      M. Arch. (Architecture)

 

วิชาเอก

  • วิชาเอกแนวคิดในการออกแบบ
  • วิชาเอกสาขาอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 


ปรัชญา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต “มุ่งให้ผู้ศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมในระดับนานาชาติ”

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเพิ่มคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
     2. เพื่อเพิ่มพูนผลการค้นคว้าวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพสถาปัตยกรรม และตอบสนองและนำไปสู่การพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
     3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และปฏิบัติวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี ที่มีการทำวิทยานิพนธ์ หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ อาจเข้าศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
     2. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น 2 สายวิชา คือ วิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบ และ วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยมีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรแยกตามสายวิชา ดังนี้

วิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบ

แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 (วิจัยสถาปัตยกรรม) ประกอบด้วย

• หมวดวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรม) มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข (ออกแบบสถาปัตยกรรม) ประกอบด้วย

• หมวดวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรม) มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 (วิจัยสถาปัตยกรรม) ประกอบด้วย

• หมวดวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรม) มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข (ออกแบบสถาปัตยกรรม) ประกอบด้วย

• หมวดวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
• วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรม) มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ
• แผน ก แบบ ก 2 ไม่มีการสอบประมวลความรอบรู้
• แผน ข นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรอบรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและสอบผ่านรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

 

วันและเวลาที่เรียน

ในวันและเวลาราชการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

กลุ่มวิชาแนวความคิดในการออกแบบ                   เหมาจ่าย  84,000  บาท

กลุ่มวิชาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม         เหมาจ่าย 112,000 บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

 

     

 

รายละเอียดหลักสูตร