หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมไทย

ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Architecture Program in Thai Architecture

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Architecture (Thai Architecture)

ชื่อย่อภาษาไทย           สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B. Arch. (Thai Architecture)

 


ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยอย่างถ่องแท้  มีความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับสากล มุ่งเน้นอัตลักษณ์ในงานออกแบบที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม นิเวศวัฒนธรรม ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
     1. มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ของสถาปัตยกรรมไทยอย่างลึกซึ้ง และสามารถปฏิบัติวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมไทยและวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องได้เป็นอย่างดี เพื่อสืบทอด และดำรงไว้ซึ่งวิทยาการด้านสถาปัตยกรรมไทย
     2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและสามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพอยู่ในระดับสากล รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
     3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
     4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะทางวิชาชีพและองค์ความรู้ในด้านอื่นๆ อย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
     6. สามารถประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยยอมรับว่าเทียบเท่า และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 ภาคผนวก ก และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
     2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด


ระบบการศึกษา

ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 10 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต


โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   1. รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาภาษา

    2. รายวิชาบังคับเลือก โดยเลือกจากทุกกลุ่มต่อไปนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
       - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
       - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

   3. รายวิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา 9 หน่วยกิต

   4. เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน่วยกิต

   1. รายวิชาบังคับ 122 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาหลัก 50 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาพื้นฐาน 21 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 27 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาสนับสนุน 24 หน่วยกิต

   2. รายวิชาเลือก รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

เหมาจ่าย 220,000 บาท

 

     apply

 

รายละเอียดหลักสูตร

COURSE DESCRIPTIONS