หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Architecture Program in Architecture

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Architecture

ชื่อย่อภาษาไทย           สถ.บ.

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B. Arch.

 


ปรัชญา 

งานสถาปัตยกรรมเป็นงานสร้างสรรค์ที่ต้องร่วมประสานความรู้ความเข้าใจในงานวิชาชีพ และวิชาการในรูปของสหวิทยาการ การกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของวิชาการและการลำดับการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณากำหนดโครงสร้างของหลักสูตรและการจัดโครงการศึกษาของแต่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ว่า “สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์สู่สากล (THAI IN WISDOM-INTERNATIONAL IN CREATIVITY)”

 

วัตถุประสงค์

   1.  ผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นสถาปนิกที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพซึ่งสามารถให้บริการต่อสังคมและประเทศชาติ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ
   2.  ผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกผู้มีความเข้าใจ และซาบซึ้งถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล ผลิตบัณฑิตให้มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพและมีบุคลิกภาพเป็นที่เชื่อถือของสังคม
   3.  ผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติวิชาชีพในระดับสากลได้


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยยอมรับว่าเทียบเท่า และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร


ระบบการศึกษา

ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 10 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต


โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

   1. รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาภาษา
   2. รายวิชาบังคับเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  โดยเลือกจากทุกกลุ่มต่อไปนี้  จำนวนไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 3 หน่วยกิต  
       - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
       - กลุ่มวิชาบูรณาการ
   3. รายวิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา 9 หน่วยกิต
   4. เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ   136 หน่วยกิต 

   1. รายวิชาบังคับ 127 หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาหลัก 55 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 33 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาสนับสนุน 21 หน่วยกิต
   2. รายวิชาเลือก รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี   รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

เหมาจ่าย 220,000 บาท

 

   apply

 

รายละเอียดหลักสูตร

COURSE DESCRIPTIONS