อาจารย์ญาดา  สุคนธพันธุ์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• B.Arch. in Architecture (International Program), King Mongkut's University of Technology Thonburi (2554)
• M.Sc. in Environmental Assessment and Management, University of Liverpool, UK (2557)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2561 แนวทางในการฟื้นฟูเคหะชุมชนเก่า: กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามอินทรา download
2560 องค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูเมือง: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัย  
2559 ประสิทธิภาพของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการตอบสนองต่อความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมือง ตามบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป