อาจารย์พีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• Master in Interior and Living design, Domus Academy, Italy (2556)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 SALA  
2565 VILLA P  
2564 HOUSE PLOOG  
2564 VILLA J