อาจารย์ศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• M.Arch., (Architectural Design) University College London, UK (2549)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 Anemochore (sound effect)  
2561 Sommadhi Book Store  
2561 Vettech  
2560 From the 20th Century Architectural Schools of Thought to the Teaching of Architecture in Thailand. download
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง