ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรศักดิ์  เกื้อสมบัติ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสิต (2546)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 The Internal Courtyards House.  
2564 พิพิธภัณฑ์เสมือน: หลังสวนชุมพร  
2564 TIGA House  
2561 การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี download
2560 MUPA: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University  
2560 อาคารเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี  
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง  
2560 From the 20th Century Architectural Schools of Thought to the Teaching of Architecture in Thailand. download
2559 ร่ายเส้นสัญจร  
2558 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวนชุมพร download
2557 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม: เมืองหลังสวนจังหวัดชุมพร