ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• Master of Architecture and Urbanism, Architectural Association School of Architecture, UK (2550)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 02E PAVILION 2018  
2564 SOMEWHERE  
2561 Music Pavilion  
2561 Thai-Asian Music Centre  
2561 WAT YANG ART & CULTURAL CENTRE  
2560 สถาบันอานาปานสติ จ.กาญจนบุรี : วัดป่าสุนันทวนาราม  
2560 LAMPANG HOUSE : In Lampang Thailand  
2560 KALM BANGSAEN HOTEL  
2560 RECREATION PAVILLION  
2560 From the 20th Century Architectural Schools of Thought to the Teaching of Architecture in Thailand. download
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง  
2558 สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา  
2558 Folded House: Phaholyothin 24 Bangkok