ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนปกรณ์  ลีลาพฤทธิ์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)
• ปร.ด. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2564 Cube 3.3 Condominium  
2561 ความสมดุลของเปลือกอาคาร: การปรับตัวของวิถีชีวิตในตึกแถวเก่า (The Balance of Façade: the Adaptive Livelihood at the Old Shop Houses) download
2561 การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี download
2560 MUPA: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University  
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง  
2560 From the 20th Century Architectural Schools of Thought to the Teaching of Architecture in Thailand. download
2559 ร่ายเส้นสัญจร  
2558 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวนชุมพร download
2557 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม: เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร  
2555 ศรัทธาวิวัฒน์ การปรับตัวเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธ์ไทดำ  
2554 “ศรัทธาวิวัฒน์กลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง.” หน้าจั่ว : สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม