ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ศรีเสาวนันท์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)
• ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2564 การศึกษาเพื่อการออกแบบและประเมินความพึงพอใจ ในการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ “ตลาดต้องชม: คลองบางหลวง”
download
2563 JA HOUSE download
2563 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย download
2562 WW House  
2561 โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560: ตลาดคลองบางหลวง  
2561 โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตลาดพลู  
2561 โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลาดนางเลิ้ง  
2561 การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี download
2560 MUPA: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University  
2559 ร่ายเส้นสัญจร  
2559 แนวความคิดเรื่องสถานที่ และปรากฏการณ์วิทยา กับการศึกษางานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น The Concept of Place and Phenomenology in Study of Vernacular Architecture download
2557 ไม้และอิฐในการก่อสร้างเรือนชาวไทเหนือชุมชนบ้านหนองเงิน เชียงตุง เมียนมาร์ download
2556 ตลาดน้ำขวัญเรียม: การศึกษาปรากฎการณ์ตลาดเพื่อการท่องเที่ยวผ่านแนวคิดเรื่องสถานที่ในบริบทสังคมร่วมสมัย download
2555 หนังสือลาวโซ่ง เครื่องใช้ งานจักสาน กับกาลเปลี่ยนแปลง  
2554 การเปลี่ยนแปลงในเครื่องใช้ เครื่องจักสานของชาวลาวโซ่ง.” หน้าจั่ว : สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม download