อาจารย์ ดร.สัทธา ปัญญาแก้ว

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
• Ph.D. (Computer Aided Environmental Design), University of Sheffield, UK (2555)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 Park X Ekkamai  
2564 เดอะ ธาม ราชพฤกษ์ - สิรินธร  
2563 Authen ลาดพร้าว - นาคนิวาส  
2563 อาคารพิธีกรรม มัสยิดบางอ้อ  
2561 Factor determining occupant's opinions of office lighting and potential for energy saving in Thailand.  
2560 Illumination Levels for Office Work in Thailand: Standards VS Occupants’s Perspective.  
2560 ศูนย์บริการและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย  
2559 การศึกษาประมาณแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมในพื้นที่สำนักงานในประเทศไทยเพื่อการประหยัดพลังงาน (จำนวน 91 หน้า) download
2558 คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารในประเทศไทย  
2558 การกำหนดเกณฑ์ปริมาณแสงสว่างสำหรับประเทศไทย: การทบทวนแนวทางและวิธีการศึกษา (Prescribing the illumination levels for Thailand: A Review of Approaches and Methodologies)  
2558 การจัดกลุ่มบ้านแถวที่มีผลต่อประสิทธิภาพการระบายอากาศ: กรณีศึกษาบ้านแถวในเขตปริมณฑลกรุงเทพฯ download
2558 อาคารเทศบาลไทรน้อย  
2009 Life Cycle Energy Analysis of Thermal Insulation: Agricultural waste materials in Thailand  
2009
Agricultural Waste Materials as Thermal Insulation for Dwellings in Thailandnd
 
2007
The Use of Alternative Agricultural Materials for Insulation of Residential Properties: Results from a Performance Simulation Study
 
2004
The Application of Thatch over Corrugated Galvanized Steel/Corrugated Cement Roof Tile for Rural Houses in Thailand